Ontwerpbestemmingsplan Partiële herziening Dwingeloo, locatie Vos Heuvelenweg

Vanaf 4 februari 2021 tot en met 17 maart 2021 ter inzage.

Overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht maken burgemeester en wethouders bekend dat met ingang van 4 februari 2021 voor een ieder ter inzage ligt het ontwerpbestemmingsplan “Dwingeloo, partiële herziening locatie Vos Heuvelenweg” met planidentificatie NL.IMRO.1701.573PHZPoolweg1DWG-0002 met bijbehorende toelichting, regels, verbeelding en bijlagen. Het bestemmingsplan voorziet in de sloop van ongeveer 2350 m2 bedrijfsbebouwing. Op de vrijkomende grond worden 16 woningen gebouwd bestaande uit 4 rijwoningen, 8 gestapelde woningen/appartementen en 4 vrijstaande woningen. De bestaande karakteristieke boerderij op het perceel blijft behouden en krijgt een woonbestemming.

Inzage

In verband met de coronacrisis verzoeken wij u het ontwerpbestemmingsplan vanaf 4 februari 2021 digitaal te bekijken en alleen naar het gemeentehuis te komen indien strikt noodzakelijk en op afspraak. Wij volgen hierbij de op dit moment geldende corona-maatregelen.

Digitaal

Het ontwerpbestemmingsplan is te zien op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Zienswijze

Vanaf 4 februari 2021 tot en met 17 maart 2021 kan een ieder een zienswijze schriftelijk of mondeling kenbaar maken. Een schriftelijke zienswijze stuurt u aan de gemeenteraad van Westerveld, Postbus 50, 7970 AB Havelte. Graag het zaaknummer 208558 vermelden. Een mondelinge zienswijze kan momenteel alleen telefonisch. Hiervoor kan een afspraak worden gemaakt via telefoonnummer 14 0521.

Contact

Cluster Ruimtelijke ontwikkeling, telefoonnummer 14 0521.