Ontwerpbestemmingsplan Valderse III

Vanaf 21 december 2023 tot en met 31 januari 2024 ter inzage.

Overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht maken burgemeester en wethouders bekend dat met ingang van 21 december 2023 voor een ieder ter inzage ligt het ontwerpbestemmingsplan “Valderse III” met planidentificatie NL.IMRO.1701.0000BP000000000584-0002. Het bestemmingsplan voorziet in de uitbreiding van de bestaande woonwijk Valderse. In aansluiting op de bestaande wijk wordt een plan gerealiseerd van 100 woningen. Het is een plan met verschillende types woningbouw zoals vrijstaand, twee-onder-een-kap, rijen, boerenerfwoningen en ambachtelijk wonen. Ook is er ruimte voor appartementen in de vorm van 3 gebouwen die er samen als een buitenplaats/havezathe uit zien. Er komen 20 sociale huurwoningen in het plan.  

Inzage

Het ontwerpbestemmingsplan kan vanaf 21 december 2023 op afspraak worden ingezien. Wij verzoeken u het plan vanaf 21 december 2023 digitaal te bekijken. 

Digitaal

Het ontwerpbestemmingsplan is te zien op www.ruimtelijkeplannen.nl.  

Zienswijze

Vanaf 21 december 2023 tot en met 31 januari 2024 kan een ieder schriftelijk of mondeling een zienswijze kenbaar maken. Een schriftelijke zienswijze stuurt u aan de gemeenteraad van Westerveld, Postbus 50, 7970 AB Havelte. Graag het zaaknummer 2023-022334 vermelden. Voor een mondelinge zienswijze kan een afspraak gemaakt worden via  telefoonnummer 14 0521. 

Aanmeldnotitie vormvrije mer beoordeling Valderse III
In het Besluit milieueffectrapportage (mer) is opgenomen dat voor bepaalde ontwikkelingen een mer-beoordeling opgesteld moet worden. Er kan worden volstaan met een vormvrij mer-beoordeling. Door de initiatiefnemer is een aanmeldnotitie ingediend. De aanmeldnotitie is getoetst. Burgemeester en wethouders hebben op 5 december 2023 besloten dat voor het project geen milieueffectrapportage hoeft te worden opgesteld omdat beoordeeld is dat de voorgenomen activiteit niet tot onevenredige nadelige milieugevolgen leidt. Dit besluit is geen besluit waartegen bezwaar of beroep mogelijk is. Eventuele bezwaren tegen dit m.e.r.-beoordelingsbesluit kunt u inbrengen als zienswijze tegen het ontwerpbestemmingsplan. 

Contact

Team Ruimte en Ontwikkeling, telefoonnummer 14 0521. 

Informatie bijeenkomst 17 januari 2024
Op 17 januari 2024 houdt de projectontwikkelaar in samenwerking met de gemeente een informatie/inloopbijeenkomst in het Huis van Drenthe aan Drift 11e in Dwingeloo. 
U bent vanaf 14.00 uur tot 21.00 uur van harte welkom om het plan te bekijken en uitleg te krijgen over het plan. Na de ontwerpprocedure wordt het bestemmingsplan voorgelegd aan de gemeenteraad. De gemeenteraad besluit of het bestemmingsplan vastgesteld wordt. De inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari 2024 heeft geen invloed op de bestemmingsplanprocedure. Omdat de procedure dit jaar (2023) onder de huidige wetgeving (Wet ruimtelijke ordening) is gestart, mag de procedure conform de overgangsregeling van de Omgevingswet onder de huidige wetgeving worden afgerond.

Contact: voor vragen over de invulling van het plan of als belangstellende kan contact opgenomen worden via het mailadres: info@valdersekampen.nl.