Ontwerpbestemmingsplan ’t Olde Schoelplein Diever en ontwerp beeldkwaliteitsplan

Vanaf 28 april 2022 tot en met 8 juni 2022 ter inzage.

Overeenkomstig artikel 3.6 van de Wet ruimtelijke ordening en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht maken burgemeester en wethouders bekend dat met ingang van 28 april 2022 voor een ieder ter inzage ligt het ontwerpbestemmingsplan “'t Olde Schoelplein Diever” met planidentificatie NL.IMRO.1701.0000BP000000000586-0002.
Dit ontwerpbestemmingsplan voorziet in de herontwikkeling van het perceel Hoofdstraat 88 in Diever (voormalige Dingspilhuuslocatie). Tegelijk met dit ontwerpplan ligt het ontwerp beeldkwaliteitsplan “Diever ’t Olde Schoelplein - 6 woningen” ter inzage.
Dit beeldkwaliteitsplan zal na vaststelling één van de toetsingskaders zijn voor de nog te verlenen omgevingsvergunning voor de 6 nieuwe woningen op deze locatie.

Inzage

Het ontwerpbestemmingsplan kan op afspraak ingezien worden. Wij verzoeken u het vastgestelde plan vanaf 28 april 2022 tot en met 8 juni 2022 digitaal te bekijken.

Digitaal

Het vastgestelde bestemmingsplan is te zien op www.ruimtelijkeplannen.nl

Inloopmiddag

Op dinsdag 10 mei 2022 is er vanaf 16.00 tot 18.00 uur een inloopmiddag over dit ontwerpbestemmingsplan in de hal van het gemeentehuis. U kunt dan het plan inzien en vragen stellen.

Zienswijze

Vanaf 28 april 2022 tot en met 8 juni 2022 kan een ieder schriftelijk of mondeling een zienswijze kenbaar maken over zowel het ontwerpbestemmingsplan als het
ontwerpbeeldkwaliteitsplan. Een schriftelijke zienswijze stuurt u aan de gemeenteraad van Westerveld, Postbus 50, 7970 AB Havelte. Graag het zaaknummer 327023 vermelden.
Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kan een afspraak worden gemaakt via telefoonnummer 14 0521.  

Contact

Cluster Ruimtelijke Ontwikkeling, telefoonnummer 14 0521.