Rectificatie publicatie bestemmingsplan Het Olde Schoelplein Diever

Op 26 april 2022 is in “De Westervelder” en het gemeenteblad (voormalige Staatscourant, www.officiëlebekendmakingen.nl) een publicatie geplaatst over het ontwerp bestemmingsplan ’t Olde Schoelplein in Diever (locatie voormalig Dingspilhuus) en het bijbehorende beeldkwaliteitsplan. De verplichte kennisgeving is daarbij helaas weggevallen. Dat willen wij herstellen met onderstaande rectificatie. De ter inzage termijn wordt met een week verlengd. 

Kennisgeving

Op basis van artikel 1.3.1. van het Besluit ruimtelijke ordening maakt het college bekend dat een bestemmingsplan wordt voorbereid voor de locatie voormalige Dingspilhuus door middel van het bestemmingsplan ’t Olde Schoelplein. Dit ontwerpbestemmingsplan voorziet in de herontwikkeling van deze locatie met o.a. woningbouw.  

Inloopmiddag

Eer is op 10 mei 2022 een inloopmiddag van 16.00 tot 18.00 uur in het gemeentehuis in Diever.

Zienswijze

U kunt tot en met 15 juni 2022 een zienswijze indienen bij de gemeenteraad. Voor het overige verwijzen wij u naar de eerdere publicatie van 26 april 2022.