Vastgesteld bestemmingsplan Darp-Schierbosweg 3

Vanaf 28 juli 2022 tot en met 8 september 2022 ter inzage.

Overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening maken burgemeester en wethouders bekend dat de gemeenteraad op 28 juni 2022 heeft besloten het bestemmingsplan ‘Darp – Schierbosweg 3’ gewijzigd vast te stellen. Het vastgestelde digitale bestemmingsplan heeft planidentificatie NL.IMRO.1701.579PHZSchierboswg3-0003.  Het bestemmingsplan is bedoeld om het perceel Schierbosweg 3 te Darp te herontwikkelen voor recreatieve doeleinden. Het betreft een voormalig agrarisch bedrijf. De wijziging die ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan is aangebracht, is dat het erfinrichtingsplan (bijlage 2 bij de regels) is gewijzigd.

Inzage

Het gewijzigde vastgestelde bestemmingsplan kan op afspraak ingezien worden. Wij verzoeken u het vastgestelde plan vanaf 28 juli 2022 digitaal te bekijken.

Digitaal

Het vastgestelde bestemmingsplan is te zien op www.ruimtelijkeplannen.nl.  

Beroep

Vanaf 29 juli 2022 tot en met 8 september 2022 kan beroep worden ingesteld door een belanghebbende. Het beroepschrift wordt gericht aan: Raad van State, Afdeling bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Voorlopige voorziening

Het besluit van de gemeenteraad treedt de dag na afloop van de beroepstermijn in werking. Om te voorkomen dat het besluit in werking treedt, kan gedurende de beroepstermijn bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State ook een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend. Als binnen deze termijn een verzoek is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Contact

cluster Ruimtelijke Ontwikkeling, telefoonnummer 14 0521.