Vastgesteld bestemmingsplan De Hoek 37 Vledder

Vanaf 11 januari tot en met 21 februari 2024 ter inzage.

Overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening maken burgemeester en wethouders bekend dat de gemeenteraad op 19 december 2023 heeft besloten het bestemmingsplan ‘De Hoek 37 Vledder’ ongewijzigd vast te stellen. Het vastgestelde digitale bestemmingsplan heeft planidentificatie NL.IMRO.1701.Vled2009PHZDHoek37-0002. Het bestemmingsplan wijzigt het toegestane gebruik van de woning aan De Hoek 37 in Vledder van een agrarische bedrijfswoning naar een ‘plattelandswoning’ binnen de agrarische bestemming. 

Inzage

Het ongewijzigd vastgestelde bestemmingsplan kan vanaf 11 januari 2024 op afspraak worden ingezien. Wij verzoeken u het plan vanaf 11 januari 2024 digitaal te bekijken. 

Digitaal

Het vastgestelde bestemmingsplan is te zien op www.ruimtelijkeplannen.nl. en via regels op de kaart op de site Regels op de kaart - Omgevingsloket (overheid.nl)

Beroep

Vanaf 11 januari tot en met 21 februari 2024 kan beroep worden ingesteld door een belanghebbende. Het beroepschrift wordt gericht aan: Raad van State, Afdeling bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Graag het zaaknummer 2023-024040 vermelden.  

Voorlopige voorziening

Het besluit van de gemeenteraad treedt de dag na afloop van de beroepstermijn in werking. Om te voorkomen dat het besluit in werking treedt, kan gedurende de beroepstermijn bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State ook een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend. Als binnen deze termijn een verzoek is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist. 

Contact

Team Ruimte en Ontwikkeling, telefoonnummer 14 0521.