Vastgesteld bestemmingsplan De Valderse, partiële herziening bedrijventerrein

Vanaf 12 juli 2018 tot en met 22 augustus 2018 ter inzage.

Overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening maken burgemeester en wethouders bekend dat de gemeenteraad op 25 juni 2018 heeft besloten het bestemmingsplan De Valderse Dwingeloo, partiële herziening bedrijventerrein’ ongewijzigd vast te stellen. Het vastgestelde digitale plan heeft de planidentificatie NL.IMRO.1701.571PHZNijverhwegDW-0003. De reden voor het opstellen van de partiële herziening is tweeledig.

1. In het onherroepelijke het bestemmingplan ‘De Valderse Dwingeloo, uitbreiding bedrijventerrein’ is door middel van een aanduiding geregeld welke bedrijven qua milieucategorie waar zijn toegestaan. In het noordwestelijke deel van uitbreidingsgebied zijn bedrijven toegestaan tot maximaal categorie 3.2. In resterende deel mogen bedrijven tot maximaal categorie 2 zich vestigen. De eigenaar van het bedrijf gevestigd in het pand Nijverheidsweg 28 is van plan in het uitbreidingsgebied een nieuwe fabriekshal te realiseren. Voor de te bouwen hal is categorie 3.2 van toepassing. Het gekochte perceel ligt deels binnen de aanduiding 3.2 en deels binnen de aanduiding 2. Daarom kan geen omgevingsvergunning worden verleend. Dit kan worden opgelost door de grens van de aanduiding te verleggen c.q. het categorie 3.2 gebied te vergoten. Daarvoor is deze partiële herziening opgesteld.

2. Binnen de plangrens van het onherroepelijke bestemmingsplan is de oorspronkelijke afschermende beplanting van het bedrijventerrein De Valderse opgenomen met de bestemming Bos. Omdat die beplanting door de uitbreiding geen functie meer heeft is een wijzigingsbevoegdheid opgenomen. De bestemming Bos kan worden gewijzigd in Bedrijventerrein. Om pragmatische redenen is er voor gekozen de wijziging in onderhavig plan mee te nemen. Anders zouden 2 procedures moeten worden gevolgd.    

Ter inzage

Van 12 juli 2018 tot en met 22 augustus 2018.

Waar

In het gemeentehuis gedurende openingstijden

Digitaal

Het vastgestelde bestemmingsplan is in te zien op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Beroep

Gedurende de terinzagetermijn kan beroep worden ingesteld door een belanghebbende die aantoont dat hij of zij redelijkerwijs niet in staat is geweest om zijn of haar zienswijze tegen het ontwerpbestemmingsplan in te dienen. Het beroepschrift wordt gericht aan: Raad van State, Afdeling bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Graag het zaaknummer 222418 vermelden.

Voorlopige voorziening

Het besluit van de gemeenteraad treedt de dag na afloop van de beroepstermijn in werking. Om te voorkomen dat het besluit in werking treedt, kan gedurende de beroepstermijn bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State ook een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend. Als binnen deze termijn een verzoek is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Contact

Team Leefomgeving, telefoonnummer 14 0521.