Vastgesteld bestemmingsplan Dwingeloo

Vanaf 17 mei 2018 tot en met 27 juni 2018 ter inzage.

Overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening maken burgemeester en wethouders bekend dat de gemeenteraad op 24 april 2018 heeft besloten het bestemmingsplan “Dwingeloo” met planidentificatie NL.IMRO.1701.0000BP000000000573-0003 vast te stellen. Het bestemmingsplan heeft betrekking op de bebouwde kom van Dwingeloo en voorziet in de vervanging, actualisatie en digitalisering van 7 geldende bestemmingsplannen uit de periode 2006-2014.

Het doel is eveneens te komen tot een meer uniforme planregeling t.o.v. andere actuele bestemmingplannen. Uitgangspunt is consolidatie van de bestaande situatie. Geactualiseerd is hetgeen verouderd is. Met verleende vrijstellingen/afwijkingen en nieuwe inzichten is rekening gehouden. Grootschalige ontwikkelingen worden niet mogelijk gemaakt.

De wijzigingen die ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan zijn aangebracht, zijn:

 • Entingheweg 15: is bestemd tot detailhandel;
 • Entingheweg 15A: is bestemd tot wonen;
 • Nijstad 15: bouwblok is verschoven;
 • Nijverheidsweg: wegtracé aangesloten op de uitbreiding van het bedrijventerrein;
 • Heuvelenweg 40: voormalige dienstwoning is bestemd tot wonen;
 • Bruges 17-17a: inpandige woning voorzien van functieaanduiding ‘wonen’ in combinatie met verankering in artikel 15 Maatschappelijk;
 • aantal gemeentelijke eigendommen is voorzien van de aanduiding ‘overige zone mogelijke klimaatmaatregelen’;
 • in de artikelen 11, 17 en 22 zijn regels opgenomen t.b.v. mogelijke klimaatmaatregelen ter plaatse van de gebiedsaanduiding ‘overige zone – mogelijke klimaatmaatregelen;
 • aan de lijst met horecabedrijven is bij categorie VI toegevoegd: bowlingbaan;
 • aan artikel 1, begrippen is toegevoegd een definitie van ‘kleinschalige duurzame energiewinning:
 • in de bestemmingsomschrijving van artikelen 4, 5, 6, 8, 9,10, 12, 13, 14, 15, 18, 23 en 24 is toegevoegd ‘kleinschalige duurzame energiewinning’;
 • artikel 6 ‘Bedrijf-opslag’ is geschrapt

Ter inzage

Vanaf 17 mei 2018 tot en met 27 juni 2018.

Waar

In het gemeentehuis gedurende openingstijden.

Digitaal

Het vastgestelde bestemmingsplan is in te zien op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Beroep

Gedurende de terinzagetermijn kan beroep worden ingesteld door:

 • en belanghebbende die tijdig een zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan heeft ingediend;
 • een belanghebbende die aantoont dat hij of zij redelijkerwijs niet in staat is geweest om zijn of haar zienswijze tegen het ontwerpbestemmingsplan in te dienen;
 • een belanghebbende, voor zover het beroep wordt ingesteld tegen wijzigingen die de raad bij de vaststelling van het plan ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan heeft aangebracht.

Het beroepschrift wordt gericht aan: Raad van State, Afdeling bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Graag het zaaknummer 186563 vermelden.

Voorlopige voorziening

Het besluit van de gemeenteraad treedt de dag na afloop van de beroepstermijn in werking. Om te voorkomen dat het besluit in werking treedt, kan gedurende de beroepstermijn bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State ook een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend. Als binnen deze termijn een verzoek is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Contact

Team Leefomgeving, telefoonnummer 14 0521.