Vastgesteld bestemmingsplan “Dwingeloo, Aldi Valderseweg” en omgevingsvergunning bouw Aldi Valderseweg

Vanaf 4 november 2021 tot en met 15 december 2021 ter inzage.

Overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening maken burgemeester en wethouders bekend dat de gemeenteraad op 26 oktober 2021 heeft besloten om het bestemmingsplan ”Dwingeloo, Aldi Valderseweg“ gewijzigd vast te stellen. Het vastgestelde digitale bestemmingsplan heeft planidentificatie NL.IMRO.1701.0000BP000000000577-0003.  Het bestemmingsplan voorziet in de verplaatsing van de Aldi van Heuvelenweg naar Valderseweg in Dwingeloo. Het bouwplan gaat over de oprichting van de Aldi aan Valderseweg en de inrichting van het terrein. In het bestemmingsplan is de huidige Aldi-locatie aan Heuvelenweg ook opgenomen. Deze locatie behoudt de detailhandelsbestemming maar een supermarkt is daar niet meer mogelijk. De besluiten zijn gecoördineerd voorbereid. De raad heeft hiervoor op 23 december 2020 de coördinatieregeling vastgesteld. Dit betekent dat de procedure voor het bestemmingsplan gelijk is opgelopen met de verlening van de omgevingsvergunning voor de bouw van de Aldi aan Valderseweg.

Wijzigingen: de wijzigingen ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan zijn opgenomen in de Nota van zienswijzen.

Inzage

In verband met de coronacrisis  verzoeken wij u het bestemmingsplan  vanaf 4 november 2021 digitaal te bekijken en alleen naar het gemeentehuis te komen indien noodzakelijk en op afspraak. Wij volgen hierbij de op dit moment geldende corona-maatregelen. Voor het inzien van de omgevingsvergunning kan een afspraak gemaakt worden via 14 0521.

Digitaal

Het vastgestelde bestemmingsplan, het raadsbesluit met nota van zienswijzen zijn te zien op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Beroep

Vanaf 4 november 2021 tot en met 15 december 2021 kan beroep worden ingesteld door een belanghebbende tegen zowel het bestemmingsplan als de omgevingsvergunning. Beide zaken worden in verband met de coördinatieregeling gelijktijdig behandeld. Het beroepschrift wordt gericht aan de Raad van State, Afdeling bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. 

Voorlopige voorziening

Het besluit van de gemeenteraad en de omgevingsvergunning treden de dag na afloop van de beroepstermijn in werking. Om te voorkomen dat de besluiten in werking treden, kan gedurende de beroepstermijn bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State ook een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend. Als binnen deze termijn een verzoek is ingediend, treden de besluiten niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Contact

Custer Ruimtelijke Ontwikkeling, telefoonnummer 14 0521.