Vastgesteld bestemmingsplan Dwingeloo, partiële herziening locatie Vos Heuvelenweg

Vanaf 10 juni 2021 tot en met 21 juli 2021 ter inzage.

Overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening maken burgemeester en wethouders bekend dat de gemeenteraad op 1 juni 2021 heeft besloten om het bestemmingsplan “Dwingeloo, partiële herziening locatie Vos Heuvelenweg” ongewijzigd vast te stellen. Het vastgestelde digitale bestemmingsplan heeft planidentificatie NL.IMRO.1701.573Poolweg1DWG-0003 en voorziet in de sloop van ongeveer 2.350 m2 bedrijfsbebouwing. Op de vrijkomende grond worden 16 woningen gebouwd bestaande uit 4 rijwoningen, 8 gestapelde woningen/appartementen en 4 vrijstaande woningen. De bestaande karakteristieke boerderij op het perceel blijft behouden en krijgt een woonbestemming.

Inzage

In verband met de coronacrisis verzoeken wij u het vastgestelde bestemmingsplan vanaf 10 juni 2021 digitaal te bekijken en alleen naar het gemeentehuis te komen indien strikt noodzakelijk en op afspraak. Wij volgen hierbij de op dit moment geldende corona-maatregelen.

Digitaal

Het vastgestelde bestemmingsplan is te zien op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Beroep

Vanaf 10 juni 2021 tot en met 21 juli 2021 kan beroep worden ingesteld door een belanghebbende. Het beroepschrift wordt gericht aan de Raad van State, Afdeling bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Graag het zaaknummer 208558 vermelden.  

Voorlopige voorziening

Het besluit van de gemeenteraad treedt de dag na afloop van de beroepstermijn in werking. Om te voorkomen dat het besluit in werking treedt, kan gedurende de beroepstermijn bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State ook een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend. Als binnen deze termijn een verzoek is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Contact

Cluster Ruimtelijke Ontwikkeling, telefoonnummer 14 0521.