Vastgesteld bestemmingsplan Herziening Vorrelvenen 11 Dwingeloo

Vanaf 12 oktober 2023 tot en met 22 november 2023 ter inzage.

Overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening maken burgemeester en wethouders bekend dat de gemeenteraad op 26 september 2023 heeft besloten het bestemmingsplan “Herziening De Vorrelvenen 11 Dwingeloo” gewijzigd vast te stellen. Het vastgestelde digitale bestemmingsplan heeft planidentificatie NL.IMRO.1701.0000BP000000000587-0002. Het bestemmingsplan voorziet in de bouw van zes recreatiewoningen op het perceel De Vorrelvenen 11 Dwingeloo. De wijzigingen die ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan zijn aangebracht, zijn enkele toevoegingen aan de regels:

  1. aan artikel 5.2.1 zijn f en g toegevoegd waarin is bepaald dat bij recreatiewoningen kleiner dan 70 m2 een toetsing vooraf door de welstandscommissie aan het beeldkwaliteitsplan plaatsvindt;
  2. de artikelen 3.3.j en 4.3.c zijn aangevuld met “een als zodanig aangeduid” (kampeerterrein).

Inzage

Het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan kan vanaf 12 oktober 2023 op afspraak worden ingezien. Wij verzoeken u het plan digitaal te bekijken.   

Digitaal

Het vastgestelde bestemmingsplan is te zien op www.ruimtelijkeplannen.nl

Beroep

Vanaf 12 oktober 2023 tot en met 22 november 2023 kan beroep worden ingesteld door een belanghebbende. Het beroepschrift wordt gericht aan: Raad van State, Afdeling bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Graag het zaaknummer 2023-009820 vermelden.  

Voorlopige voorziening

Het besluit van de gemeenteraad treedt de dag na afloop van de beroepstermijn in werking. Om te voorkomen dat het besluit in werking treedt, kan gedurende de beroepstermijn bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State ook een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend. Als binnen deze termijn een verzoek is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist. 

Contact

Team Ruimte en Ontwikkeling, telefoonnummer 14 0521.