Vastgesteld bestemmingsplan Kalterbroeken 2017

Vanaf 18 oktober 2018 tot en met 28 november 2018.

Overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening maken burgemeester en wethouders bekend dat de gemeenteraad op 25 september 2018 heeft besloten het bestemmingsplan ‘Kalterbroeken 2017’ gewijzigd vast te stellen. Het vastgestelde digitale plan heeft de planidentificatie NL.IMRO.1701.0000BP000000000576-003. Het bestemmingsplan heeft betrekking op het uitbreidingsplan Kalterbroeken. Het plangebied ligt globaal tussen de Ten  Darperweg, Kalteren en de agrarische en natuurgronden ten westen van de kern Diever. Uitgangspunt voor de (gerealiseerde) 1e fase is consolidatie van de bestaande situatie. Voor de 2e fase is het concept ‘Natuurlijk wonen in Kalterbroeken’ ontwikkeld. Dit concept kenmerkt zich door een robuust groen casco dat voorziet in een natuurlijke overgang van de woonwijk naar de natuurzone/buitengebied. Binnen dat casco zijn gebieden gesitueerd die bouwmogelijkheden bieden voor diverse woonmilieus. De wijzigingen die ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan zijn aangebracht, zijn:De toerit van de kavels aan de Acht Boerijen eindigt op de grens van het kadastrale perceel 1948 en 1580. In de bestemming Wonen-1 is op de verbeelding de aanduiding ‘voorgevelrooilijn’ opgenomen. In de regels is het volgende bepaald: ‘voorzover de plankaart is voorzien van de aanduiding ‘voorgevelrooilijn’ dient de naar de weg gekeerde gevel van een woning in deze voorgevelrooilijn te worden geplaatst’.                                                                                

  1. Aan de legenda zijn toegevoegd de bouwaanduidingen ‘aaneengebouwd’ en ‘voorgevelrooilijn’.
  2. De bouwaanduiding ‘aaneengebouwd’ is op de verbeelding gezet voor de panden Acht Boerijen 1 tot en met 21.
  3. De bouwaanduiding ‘twee-aaneen’ voor de panden Koelgoorn 2 tot en met  56 is gewijzigd in ‘aaneengebouwd’.
  4. Op een drietal plaatsen wordt de bestemming ‘verkeer – verblijf’ twee meter verschoven. Reden daarvoor is  om voldoende ruimte te creëren voor de ondergrondse infrastructuur.
  5. In de toelichting is een paragraaf ‘Klimaat en duurzaamheid’ opgenomen. Daarin wordt beschreven hoe het bestemmingsplan inspeelt op de toekomstige klimaatopgave. De wadi’s binnen de bestemming Groen worden voorzien van de gebiedsaanduiding ‘overige zone - mogelijke klimaatmaatregelen’. In artikel 4 (Groen) zijn regels opgenomen ten behoeve van mogelijke klimaatmaatregelen.
  6. Als gebruik wordt gemaakt van artikel 10.4.1 sub b (afwijking voor het microwonen) geldt de verplichting in artikel 10.2.1. sub f ( minimale breedte van  5 meter) en sub g (afstand tot zijdelingse perceelsgrens niet minder mag bedragen dan 3 meter) niet.
  7. Het aantal woningen in artikel 10.4.1., sub b, ad 1, is 78 i.p.v. 72.

Ter inzage

Van 18 oktober 2018 tot en met 28 november 2018.

 

Waar

In het gemeentehuis gedurende openingstijden.

 

Digitaal

Het vastgestelde bestemmingsplan is in te zien op www.ruimtelijkeplannen.nl.

 

Beroep:

Gedurende de terinzagetermijn kan beroep worden ingesteld door:

  • een belanghebbende die tijdig een zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan heeft ingediend;
  • een belanghebbende die aantoont dat hij/zij redelijkerwijs niet in staat is geweest zijn/haar zienswijze kenbaar te maken;
  • belanghebbenden tegen de wijzigingen die ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan zijn aangebracht.

Het beroepschrift wordt gericht aan: Raad van State, Afdeling bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Graag het zaaknummer 228029 vermelden.

 

Voorlopige voorziening

Het besluit van de gemeenteraad treedt de dag na afloop van de beroepstermijn in werking. Om te voorkomen dat het besluit in werking treedt, kan gedurende de beroepstermijn bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State ook een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend. Als binnen deze termijn een verzoek is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

 

Contact

Cluster Ruimtelijke Ontwikkeling, telefoonnummer 14 0521.