Vaststelling bestemmingsplan Klimaatbuffer Ootmaanlanden en Koningsschut en Milieu-effectrapportage (MER)

Vanaf 5 januari 2023 tot en met 15 februari 2023 ter inzage.

Overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening maken burgemeester en wethouders bekend dat de gemeenteraad op 20 december 2022 heeft besloten het bestemmingsplan “Klimaatbuffer Ootmaanlanden en Koningsschut” met bijbehorende MER (Milieu-effectrapportage) ongewijzigd vast te stellen.
Het bestemmingsplan voorziet in de ontwikkeling van de gebieden Ootmaanlanden en Koningsschut. Om Meppel voor wateroverlast bij hoogwatersituaties te beschermen is er bestuurlijk afgesproken dat er 400.000 m3 water vanuit de Oude Vaart geborgen moet kunnen worden. Het gebied Ootmaanlanden is aangewezen als retentiegebied. Om dit gebied te kunnen inzetten, wordt water van de Oude Vaart via de Drentse Hoofdvaart naar het gebied Ootmaanlanden geleid. Koningsschut is in een later stadium aangewezen als tweede bergingsgebied om te kunnen voldoen aan de bergingsbehoefte van 400.000 m3. De waterbergingsopgave kan over deze twee gebieden worden verdeeld. Daarnaast is het van belang de verdroging in de Ootmaanlanden en daarmee in het Holtingerveld tegen te gaan. Ook hierover zijn bestuurlijke afspraken (natuurdoelstellingen vanuit Natura2000 en NNN) gemaakt. De verdroging zal worden tegengegaan door gebiedseigen water vast te houden in de Ootmaanlanden. Het vastgestelde digitale bestemmingsplan heeft planidentificatie NL.IMRO.1701.579PHOotmaanlandUF-0003.
MER (Milieu-Effect Rapportage)
Het is verplicht om voor plannen en projecten met mogelijk belangrijke nadelige milieugevolgen een m.e.r.-procedure te doorlopen. Het doel van de m.e.r.-procedure is het milieubelang volwaardig en vroegtijdig in de plan- en besluitvorming te betrekken. 
Gekoppeld aan het bestemmingsplan “Klimaatbuffer Ootmaanlanden en Koningsschut” is een gecombineerd plan-/projectMER opgesteld, verder MER genoemd. Een planMER, omdat er voor het bestemmingsplan een passende beoordeling is opgesteld. Deze is als bijlage opgenomen in het MER. Een projectMER, omdat er voor het aanleggen van waterberging sprake is van een zogenaamde functiewijziging. Deze functiewijziging is formeel niet m.e.r.-plichtig, maar (vormvrij) m.e.r.-beoordelingsplichting. Er is voor gekozen de mogelijke effecten van deze functiewijziging te betrekken in het MER. Dit MER brengt de milieueffecten van de beschouwde alternatieven in beeld en ondersteunt de keuze van het voorkeursalternatief, zoals is opgenomen in het bestemmingsplan. In het MER is toegewerkt naar hoofdkeuzes die van belang zijn om de ambities voor Ootmaanlanden en Koningsschut te behalen en ongewenste effecten te voorkomen.

Inzage

Het vastgestelde bestemmingsplan kan vanaf 5 januari 2023 op afspraak worden ingezien. Wij verzoeken u vanaf 5 januari 2023 het vastgestelde plan digitaal te bekijken.

Digitaal

Het vastgestelde bestemmingsplan is te zien op www.ruimtelijkeplannen.nl

Beroep

Vanaf 5 januari 2023 tot en met 15 februari 2023 kan beroep worden ingesteld door een belanghebbende. Het beroepschrift wordt gericht aan: Raad van State, Afdeling bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Graag het zaaknummer 214040 vermelden.  

Voorlopige voorziening

Het besluit van de gemeenteraad treedt de dag na afloop van de beroepstermijn in werking. Om te voorkomen dat het besluit in werking treedt, kan gedurende de beroepstermijn bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State ook een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend. Als binnen deze termijn een verzoek is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Contact

Cluster Ruimtelijke Ontwikkeling, telefoonnummer 14 0521.