Vastgesteld bestemmingsplan Leggeloo 5 Dwingeloo

Vanaf 19 oktober 2023 tot en met 29 november 2023 ter inzage.

Overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening maken burgemeester en wethouders bekend dat de gemeenteraad op 26 september 2023 heeft besloten het bestemmingsplan “Leggeloo 5 Dwingeloo” ongewijzigd vast te stellen. Het vastgestelde digitale bestemmingsplan heeft planidentificatie NL.IMRO.1701.509PHZLeggeloo5-0003. Leggeloo 5 is een voormalig agrarisch bedrijf. De agrarische bestemming wordt gewijzigd in een woonbestemming. Daarnaast wordt het voormalige boerderijpand, een rijksmonument, gesplitst in twee woningen.

Inzage

Het ongewijzigd vastgestelde bestemmingsplan kan vanaf 19 oktober 2023 op afspraak worden ingezien. Wij verzoeken u het vastgestelde plan digitaal te bekijken. 

Digitaal

Het vastgestelde bestemmingsplan is te zien op www.ruimtelijkeplannen.nl.  

Beroep

Vanaf 19 oktober 2023 tot en met 29 november 2023 kan beroep worden ingesteld door een belanghebbende. Het beroepschrift wordt gericht aan: Raad van State, Afdeling bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Graag het zaaknummer 2023-019880 vermelden.  

Voorlopige voorziening

Het besluit van de gemeenteraad treedt de dag na afloop van de beroepstermijn in werking. Om te voorkomen dat het besluit in werking treedt, kan gedurende de beroepstermijn bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State ook een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend. Als binnen deze termijn een verzoek is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist. 

Contact

Team Ruimte en Ontwikkeling, telefoonnummer 14 0521.