Vastgesteld bestemmingsplan Lokweg 5 Havelte

Vanaf 28 oktober 2021 tot en met 9 december 2021 ter inzage.

Overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening maken burgemeester en wethouders bekend dat de gemeenteraad op 21 september 2021 heeft besloten het bestemmingsplan Lokweg 5 ongewijzigd vast te stellen. Het vastgestelde digitale bestemmingsplan heeft planidentificatie NL.IMR0.1701.0000BP000000000582-0003. Het bestemmingsplan voorziet in een ruimte-voor-ruimte initiatief waarmee de agrarische bestemming gewijzigd wordt in de bestemming wonen – voormalige boerderijpanden en waarbij er één compensatiewoning wordt gerealiseerd.

Inzage

In verband met de coronacrisis verzoeken wij u het vastgestelde plan vanaf 28 oktober 2021 digitaal te bekijken en alleen naar het gemeentehuis te komen indien noodzakelijk en op afspraak. Wij volgen hierbij de op dit moment geldende corona-maatregelen.

Digitaal

Het vastgestelde bestemmingsplan is te zien op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Beroep

Vanaf 28 oktober tot en met 9 december 2021 kan beroep worden ingesteld door een belanghebbende. Het beroepschrift wordt gericht aan: Raad van State, Afdeling bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Graag het zaaknummer 309616 vermelden.  

Voorlopige voorziening

Het besluit van de gemeenteraad treedt de dag na afloop van de beroepstermijn in werking. Om te voorkomen dat het besluit in werking treedt, kan gedurende de beroepstermijn bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State ook een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend. Als binnen deze termijn een verzoek is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Contact

Cluster Ruimtelijke Ontwikkeling, telefoonnummer 14 0521.