Vastgesteld bestemmingsplan Microwonen Kalterbroeken

Vanaf 16 juni 2022 tot en met 27 juli 2022 ter inzage.

Overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening maken burgemeester en wethouders bekend dat de gemeenteraad op 31 mei 2022 heeft besloten het bestemmingsplan “Microwonen Kalterbroeken” gewijzigd vast te stellen. In de regels en begripsbepalingen zijn enkele ondergeschikte wijzigingen aangebracht. Het vastgestelde digitale bestemmingsplan heeft planidentificatie NL.IMRO.1701.576PHZMicroKalter-0003. Het bestemmingsplan is opgesteld om de bouw van 8 microwoningen in de wijk Kalterbroeken te Diever mogelijk te maken.

Inzage

Het vastgestelde bestemmingsplan kan op afspraak ingezien worden. Wij verzoeken u het vastgestelde bestemmingsplan vanaf 16 juni 2022 digitaal te bekijken.

Digitaal

Het vastgestelde bestemmingsplan is te zien op www.ruimtelijkeplannen.nl.  

Beroep

Vanaf 16 juni 2022 tot en met 27 juli 2022 kan beroep worden ingesteld door een belanghebbende. Het beroepschrift wordt gericht aan: Raad van State, Afdeling bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Graag het zaaknummer 326076 vermelden.  

Voorlopige voorziening

Het besluit van de gemeenteraad treedt de dag na afloop van de beroepstermijn in werking. Om te voorkomen dat het besluit in werking treedt, kan gedurende de beroepstermijn bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State ook een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend. Als binnen deze termijn een verzoek is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Contact

Cluster Ruimtelijke Ontwikkeling, telefoonnummer 14 0521.