Vastgesteld bestemmingsplan Midden 153 en 153a Wapserveen

Vanaf 24 maart 2022 tot en met 4 mei 2022 ter inzage.

Overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening maken burgemeester en wethouders bekend dat de gemeenteraad op 1 maart 2022 heeft besloten het bestemmingsplan “Wapserveen Midden 153a en 153” gewijzigd vast te stellen. Het vastgestelde digitale bestemmingsplan heeft planidentificatie NL.IMRO.1701.563PHZMidden153Wap-0003. Het bestemmingsplan voorziet in de volgende plannen:

  • Midden 153: het wijzigen van de agrarische bedrijfsbestemming naar een woonbestemming, sloop van agrarische gebouwen en de mogelijkheid voor een nieuwe woning (ruimte-voor-ruimte);
  • Midden 153a-155: bestemming twee bedrijfswoningen wijzigen in een woonbestemming, wijzigen/verleggen agrarische bedrijfskavel gericht op Van Helomaweg, deels sloop bedrijfsgebouwen, bouw bedrijfswoning.

De wijzigingen die ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan zijn aangebracht, zijn:

  • begripsomschrijvingen 1.22 en 1.23 vervallen;
  • artikel 3.5 onder t wordt vervangen door: het gebruik van de gronden waardoor de ammoniakemissie vanaf deze gronden meer bedraagt dan 3795 kg per jaar;
  • artikel 3.6, onder artikel 3, sub f en sub g vervallen;
  • aan artikel 10 zijn artikelen 10.2 en 10.3 toegevoegd die gaan over de voorwaardelijke verplichting extern salderen en hieraan gekoppeld een omgevingsvergunning.

Inzage

Het vastgestelde bestemmingsplan kan op afspraak ingezien worden. Wij verzoeken u het vastgestelde plan vanaf 24 maart 2022 tot en met 4 mei 2022 digitaal te bekijken.

Digitaal

Het vastgestelde bestemmingsplan is te zien op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Beroep

Vanaf 24 maart 2022 tot en met 4 mei 2022 kan beroep worden ingesteld door een belanghebbende. Het beroepschrift wordt gericht aan: Raad van State, Afdeling bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Graag bij correspondentie het zaaknummer 324983 vermelden.  

Voorlopige voorziening

Het besluit van de gemeenteraad treedt de dag na afloop van de beroepstermijn in werking. Om te voorkomen dat het besluit in werking treedt, kan gedurende de beroepstermijn bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State ook een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend. Als binnen deze termijn een verzoek is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Contact

Cluster Ruimtelijke Ontwikkeling, telefoonnummer 14 0521.