Vastgesteld bestemmingsplan Middenweg 14 en 15 Vledder

Vanaf 22 november 2018 tot en met 2 januari 2019 ter inzage.

Overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening maken burgemeester en wethouders bekend dat de gemeenteraad op 30 oktober 2018 heeft besloten het bestemmingsplan “Middenweg 14 en 15, Vledder” ongewijzigd vast te stellen. Het vastgestelde digitale bestemmingsplan heeft planidentificatie NL.IMRO.1701.PHZMiddenweg1415VL-0003. Het bestemmingsplan voorziet ten eerste in een woonbestemming voor de twee bestaande groepsaccommodaties op de percelen Middenweg 15 en Lange Wandenweg 2 te Vledder. Ten tweede wordt in het bestemmingsplan aan het huidige kampeerterrein “De Bosrand”,  Middenweg 14 te Vledder, een globale woonbestemming met uitwerkingsverplichting toegekend voor de realisatie van drie vrijstaande woningen. De bestaande bedrijfswoning mag als reguliere woning worden gehandhaafd, maar mag in het kader van de planuitwerking ook worden vervangen door een vrijstaande woning. In verband met de voorgenomen ontwikkeling is de gemeente een anterieure overeenkomst met de initiatiefnemer aangegaan.

Ter inzage

Vanaf 22 november 2018 tot en met 2 januari 2019.

Waar

In het gemeentehuis gedurende openingstijden

Digitaal

Het vastgestelde bestemmingsplan is in te zien op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Beroep

Gedurende de terinzagetermijn kan beroep worden ingesteld door:
•    een belanghebbende die tijdig een zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan heeft kenbaar gemaakt;
•    een belanghebbende die aantoont dat hij of zij redelijkerwijs niet in staat is geweest om zijn of haar zienswijze tegen het ontwerpbestemmingsplan kenbaar te maken;
Het beroepschrift wordt gericht aan: Raad van State, Afdeling bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Graag het zaaknummer 230206 vermelden.  

Voorlopige voorziening

Het besluit van de gemeenteraad treedt de dag na afloop van de beroepstermijn in werking. Om te voorkomen dat het besluit in werking treedt, kan gedurende de beroepstermijn bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State ook een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend. Als binnen deze termijn een verzoek is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Contact

cluster Ruimtelijke Ontwikkeling, telefoonnummer 14 0521.