Vastgesteld bestemmingsplan Natuurcamping De Olde Bargen Dwingeloo

Vanaf 15 juli 2021 tot en met 25 augustus 2021 ter inzage

Overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening maken burgemeester en wethouders bekend dat de gemeenteraad op 29 juni 2021 heeft besloten het bestemmingsplan “Natuurcamping De Olde Bargen Dwingeloo” gewijzigd vast te stellen. Het vastgestelde digitale bestemmingsplan heeft planidentificatie NL.IMRO.1701.509PHZOldeBargenDW-0003. Het bestemmingsplan voorziet in de mogelijkheid om op het bestaande campingterrein 8 recreatieverblijven (zogenaamde sterrenwoningen) te bouwen. De wijzigingen die ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan zijn aangebracht, zijn:
•    Op 1 specifieke plek waar twee recreatiewoningen zijn voorzien, mag ook een dubbele recreatiewoning komen. Als daarvan gebruikt gemaakt wordt, wordt het maximum aantal verblijven 7;
•    Op de plankaart wordt een lijn opgenomen vanaf waar de recreatiewoningen gerealiseerd kunnen worden;
•    De regels worden aangepast dat alleen het ontwerp gebouwd kan worden zoals dat toegevoegd is aan het bestemmingsplan. Dat geldt ook voor de optie om 2 eventueel samen te voegen tot 1. In dat geval moet overeenkomstig het ontwerp gebouwd worden.

Inzage

In verband met de coronacrisis verzoeken wij u het vastgestelde plan vanaf 15 juli 2021 digitaal te bekijken en alleen naar het gemeentehuis te komen indien noodzakelijk en op afspraak. Wij volgen de op dit moment geldende corona-maatregelen.

Digitaal

Het vastgestelde bestemmingsplan is te zien op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Beroep

Vanaf 15 juli 2021 tot en met 25 augustus 2021 kan beroep worden ingesteld door een belanghebbende.  Het beroepschrift wordt gericht aan: Raad van State, Afdeling bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Graag het zaaknummer 305076 vermelden.  

Voorlopige voorziening

Het besluit van de gemeenteraad treedt de dag na afloop van de beroepstermijn in werking. Om te voorkomen dat het besluit in werking treedt, kan gedurende de beroepstermijn bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State ook een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend. Als binnen deze termijn een verzoek is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Contact

Cluster Ruimtelijke Ontwikkeling, telefoonnummer 14 0521.