Vastgesteld bestemmingsplan Partiële herziening Meerkamp

Vanaf 3 december 2020 tot en met 13 januari 2021 ter inzage.

Overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening maken burgemeester en wethouders bekend dat de gemeenteraad op 17 november 2020 heeft besloten het bestemmingsplan “Partiële herziening Meerkamp” gewijzigd vast te stellen. Het vastgestelde digitale bestemmingsplan heeft planidentificatie NL.IMRO.1701.0000BP000000000564-0006. Het bestemmingsplan heeft uitsluitend betrekking op het uitvoer geven aan de uitspraak van de Raad van State van18 december 2019. In die uitspraak is bepaald dat de gemeenteraad een nieuw besluit moet nemen tot vaststelling van het bestemmingsplan 'Havelte' met betrekking tot het gebied met de bestemming “wonen - uit te werken', de milieuzone rondom een bedrijf en de geplande 2e ontsluiting. Dit bestemmingsplan (partiële herziening) voorziet hierin. Het gebied “wonen-uit te werken” is groter, de milieuzone rondom het bedrijf is groter en de geplande ontsluiting is van de bestemmingsplankaart gehaald.
De wijzigingen die ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan zijn aangebracht, zijn:
1.    de westelijke plangrens wordt aangepast aangezien deze bij het ontwerp onjuist was opgenomen op de verbeelding;  
2.    de verbeelding wordt aangepast in de zin dat er in de driehoekjes ten zuidoosten van het plangebied de bestemming “waarde – archeologie 3” en de milieuzone in het ontwerpplan per abuis waren weggevallen. Deze beschermende bestemmingen en aanduidingen stonden in het bestemmingsplan “Havelte” en moeten worden voortgezet.

Inzage

In verband met de coronacrisis verzoeken wij u het vastgestelde bestemmingsplan vanaf 3 december 2020 digitaal te bekijken en alleen naar het gemeentehuis te komen indien strikt noodzakelijk en op afspraak. Wij volgen hierbij de op dit moment geldende corona-maatregelen.

Digitaal

Het vastgestelde bestemmingsplan is te zien op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Beroep

Vanaf 3 december 2020 tot en met 13 januari 2021 kan beroep worden ingesteld door:
•    een belanghebbende die tijdig een zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan heeft kenbaar gemaakt;
•    een belanghebbende die aantoont dat hij of zij redelijkerwijs niet in staat is geweest om zijn of haar zienswijze tegen het ontwerpbestemmingsplan kenbaar te maken;
•    een belanghebbende, voor zover het beroep wordt ingesteld tegen wijzigingen die de raad bij de vaststelling van het plan ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan heeft aangebracht.
Het beroepschrift wordt gericht aan: Raad van State, Afdeling bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Graag het zaaknummer 288744 vermelden.  

Voorlopige voorziening 

Het besluit van de gemeenteraad treedt de dag na afloop van de beroepstermijn in werking. Om te voorkomen dat het besluit in werking treedt, kan gedurende de beroepstermijn bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State ook een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend. Als binnen deze termijn een verzoek is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Contact

Cluster Ruimtelijke Ontwikkeling, telefoonnummer 14 0521.