Vastgesteld bestemmingsplan Partiële herziening woningbouw Vledderveen 2021

Vanaf 4 november 2021 tot en met 15 december 2021 ter inzage.

Overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening maken burgemeester en wethouders bekend dat de gemeenteraad op 26 oktober 2021 heeft besloten het bestemmingsplan “Partiële herziening woningbouw Vledderveen” ongewijzigd vast te stellen. Het vastgestelde digitale plan heeft de identificatiecode NL.IMRO.1701.507PHZWngBwVDRVEEN-0002. Het bestemmingsplan voorziet in een planologisch-juridische regeling voor de ontwikkeling van maximaal 21 woningen ten westen van de Jodenweg in Vledderveen.

Inzage

In verband met de coronacrisis  verzoeken wij u het bestemmingsplan  vanaf 4 november 2021 digitaal te bekijken en alleen naar het gemeentehuis te komen indien noodzakelijk en op afspraak. Wij volgen hierbij de op dit moment geldende corona-maatregelen.

Digitaal

Het vastgestelde bestemmingsplan is te zien op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Beroep

Vanaf 4 november 2021 tot en met 15 december 2021 kan beroep worden ingesteld door een belanghebbende. Het beroepschrift wordt gericht aan de Raad van State, Afdeling bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Voorlopige voorziening

Het besluit van de gemeenteraad en de omgevingsvergunning treden de dag na afloop van de beroepstermijn in werking. Om te voorkomen dat de besluiten in werking treden, kan gedurende de beroepstermijn bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State ook een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend. Als binnen deze termijn een verzoek is ingediend, treden de besluiten niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Contact

Custer Ruimtelijke Ontwikkeling, telefoonnummer 14 0521.