Vastgesteld bestemmingsplan Postzegelbestemmingsplan buitengebied Westerveld

Vanaf 23 februari 2023 tot en met 5 april 2023 ter inzage.

Overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening maken burgemeester en wethouders bekend dat de gemeenteraad op 31 januari 2023 heeft besloten het bestemmingsplan “Postzegelbestemmingsplan buitengebied Westerveld” ongewijzigd vast te stellen. Het vastgestelde digitale bestemmingsplan heeft planidentificatie NL.IMRO.1701.509Veegplan4WP2022-0002.  Aanleiding voor dit bestemmingsplan is de uitspraak van 21 juli 2021 door de Raad van State waarbij het bestemmingsplan Buitengebied 2018 is vernietigd. Deze vernietiging betekende dat een aantal wijzigingsplannen voor een aantal percelen niet meer gelden. Met een wijzigingsplan wordt op verzoek van een eigenaar een eigenstandige procedure doorlopen waarmee de bestemming gewijzigd wordt. In een wijzigingsplan wordt juridisch (in de regels) verwezen naar het bestemmingsplan Buitengebied. Door de vernietiging is ook een aantal van deze wijzigingsplannen vernietigd. Dit is hersteld door een nieuw bestemmingsplan vast te stellen waarin de oorspronkelijke bestemming voor drie percelen hersteld wordt. Op die manier geldt weer de juridisch juiste bestemming. 

Inzage

Het vastgestelde bestemmingsplan kan vanaf 23 februari 2023 op afspraak worden ingezien. Wij verzoeken u het vastgestelde plan vanaf 22 februari 2023 digitaal te bekijken. 

Digitaal

Het vastgestelde bestemmingsplan is te zien op www.ruimtelijkeplannen.nl.  

Beroep

Vanaf 23 februari 2023 tot en met 5 april 2023 kan beroep worden ingesteld door een belanghebbende. Het beroepschrift wordt gericht aan: Raad van State, Afdeling bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Graag het zaaknummer 2023-002589 vermelden.  

Voorlopige voorziening

Het besluit van de gemeenteraad treedt de dag na afloop van de beroepstermijn in werking. Om te voorkomen dat het besluit in werking treedt, kan gedurende de beroepstermijn bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State ook een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend. Als binnen deze termijn een verzoek is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist. 

Contact

Cluster Ruimtelijke Ontwikkeling, telefoonnummer 14 0521.