Vastgesteld bestemmingsplan Rijksweg 27 Uffelte

Vanaf 17 mei 2018 tot en met 27 juni 2018 ter inzage.

Overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening maken burgemeester en wethouders bekend dat de gemeenteraad op 24 april 2018 heeft besloten het bestemmingsplan “Rijksweg 27, Uffelte” met planidentificatie NL.IMRO.1701.UFFPHZRijksweg27-0002 vast te stellen. Het bestemmingsplan is opgesteld om een fout te herstellen uit het geldende bestemmingsplan Uffelte. De bestaande twee woningen op het perceel zijn niet juist bestemd in dat bestemmingsplan. Met dit nieuwe bestemmingsplan voor Rijksweg 27 wordt deze fout hersteld en worden de aanwezige twee woningen alsnog bestemd.

Ter inzage

Vanaf 17 mei 2018 tot en met 27 juni 2018.

Waar

In het gemeentehuis gedurende openingstijden.

Digitaal

Het vastgestelde bestemmingsplan is in te zien op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Beroep

Gedurende de terinzagetermijn kan beroep worden ingesteld door een belanghebbende die aantoont dat hij of zij redelijkerwijs niet in staat is geweest om zijn of haar zienswijze tegen het ontwerpbestemmingsplan in te dienen. Het beroepschrift wordt gericht aan: Raad van State, Afdeling bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Graag het zaaknummer 213774 vermelden.

Voorlopige voorziening

Het besluit van de gemeenteraad treedt de dag na afloop van de beroepstermijn in werking. Om te voorkomen dat het besluit in werking treedt, kan gedurende de beroepstermijn bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State ook een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend. Als binnen deze termijn een verzoek is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Contact

Team Leefomgeving, telefoonnummer 14 0521