Vastgesteld bestemmingsplan Ruinerwoldseweg 4 Uffelte

Vanaf 15 maart 2018 tot en met 25 april 2018 ter inzage.

Overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening maken burgemeester en wethouders bekend dat de gemeenteraad op 6 maart 2018 heeft besloten het bestemmingsplan “Ruinerwoldseweg 4, Uffelte” met planidentificatie NL.IMRO.1701.509PHZRuinerwoldsewg4-0002 ongewijzigd vast te stellen. Het bestemmingsplan is opgesteld om een herontwikkeling op het perceel planologisch mogelijk te maken. De voormalige agrarische bebouwing zal worden gesloopt en er zal een schuur/werkplaats met inpandige woning worden gebouwd.Het raadsbesluit, bestemmingsplan met bijbehorende stukken liggen gedurende zes weken voor een ieder ter inzage.

Ter inzage

Vanaf 15 maart 2018 tot en met 25 april 2018.

Waar

In het gemeentehuis gedurende openingstijden.

Digitaal

Het vastgestelde bestemmingsplan is in te zien op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Beroep

Vanaf 15 maart 2018 tot en met 25 april 2018 kan beroep tegen het vastgestelde plan worden ingesteld door:

  • een belanghebbende die tijdig een zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan heeft kenbaar gemaakt;
  • een belanghebbende die aantoont dat hij of zij redelijkerwijs niet in staat is geweest om zijn of haar zienswijze tegen het ontwerpbestemmingsplan kenbaar te maken.

Het beroepschrift wordt gericht aan: Raad van State, Afdeling bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Graag bij correspondentie het zaaknummer 212200 vermelden.

Voorlopige voorziening

Het besluit van de gemeenteraad treedt de dag na afloop van de beroepstermijn in werking. Om te voorkomen dat het besluit in werking treedt, kan gedurende de beroepstermijn bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State ook een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend. Als binnen deze termijn een verzoek is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Contact

Team Leefomgeving, telefoonnummer 14 0521.