Vastgesteld bestemmingsplan Tankstation Oeveraseweg 2

Vanaf 29 juli 2022 tot en met 8 september 2022 ter inzage.

Overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening maken burgemeester en wethouders bekend dat de gemeenteraad op 28 juni 2022 heeft besloten het bestemmingsplan ‘Tankstation Oeveraseweg 2’ gewijzigd vast te stellen. Het vastgestelde digitale bestemmingsplan heeft de planidentificatie NL.IMRO.1701.057PHOeverasewgHVT-0003. Oliehandel Kreuze is voornemens om op een kavel op het bedrijventerrein gelegen aan de Oeveraseweg bij Havelte een tankstation te realiseren. Het betreft een onbemand tankstation met verkoop van benzine, diesel en AdBlue en is gericht op zowel personenauto's en vrachtwagens. Daarnaast zal worden voorzien in 2 oplaadpunten voor elektrische voertuigen. Het bestemmingsplan biedt hiervoor het juridisch-planologisch kader. De wijziging die ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan is aangebracht, is dat de aanduiding ‘bouwvlak’ wordt beperkt tot het gebied dat ook al in het nu geldende bestemmingsplan ‘Bedrijventerrein Oeveraseweg’ met ‘bouwvlak’ wordt aangeduid.

Inzage

Het gewijzigde vastgestelde bestemmingsplan kan op afspraak ingezein worden. Wij verzoeken u vanaf 28 juli 2022 het plan digitaal te bekijken.

Digitaal

Het vastgestelde bestemmingsplan is te zien op www.ruimtelijkeplannen.nl.  

Beroep

Vanaf 29 juli 2022 tot en met 8 september 2022 kan beroep worden ingesteld door een belanghebbende. Het beroepschrift wordt gericht aan: Raad van State, Afdeling bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Voorlopige voorziening

Het besluit van de gemeenteraad treedt de dag na afloop van de beroepstermijn in werking. Om te voorkomen dat het besluit in werking treedt, kan gedurende de beroepstermijn bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State ook een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend. Als binnen deze termijn een verzoek is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Contact

cluster Ruimtelijke Ontwikkeling, telefoonnummer 14 0521.