Vastgesteld bestemmingsplan Uffelte, evenemententerrein Vijverlaan

Vanaf 28 april 2023 tot en met 8 juni 2023 ter inzage.

Overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening maken burgemeester en wethouders bekend dat de gemeenteraad op 18 april 2023 heeft besloten het bestemmingsplan “Uffelte, evenemententerrein Vijverlaan” ongewijzigd vast te stellen. Het vastgestelde digitale bestemmingsplan heeft planidentificatie NL.IMRO.1701.UFFPHZEventterrein-0002. Het is de bedoeling om het Uffelter school- en volksfeest op een deel van het korfbalveld te organiseren, naast het dorpshuis van Uffelte (Vijverlaan 2). Als pilot heeft het feest tijdens het Pinksterweekend van 2022 al plaatsgevonden, op basis van een tijdelijke omgevingsvergunning, waarbij van het bestemmingsplan is afgeweken. Via dit bestemmingsplan wordt geregeld dat het feest voortaan ieder jaar hier kan worden georganiseerd

Inzage

Het vastgestelde bestemmingsplan kan vanaf 28 april 2023 op afspraak worden ingezien. Wij verzoeken u het vastgestelde plan digitaal te bekijken. 

Digitaal

Het vastgestelde bestemmingsplan is te zien op www.ruimtelijkeplannen.nl.  

Beroep

Vanaf 28 april 2023 tot en met 8 juni 2023 kan beroep worden ingesteld door een belanghebbende. Het beroepschrift wordt gericht aan: Raad van State, Afdeling bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Graag het zaaknummer 267678 vermelden.  

Voorlopige voorziening

Het besluit van de gemeenteraad treedt de dag na afloop van de beroepstermijn in werking. Om te voorkomen dat het besluit in werking treedt, kan gedurende de beroepstermijn bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State ook een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend. Als binnen deze termijn een verzoek is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist. 

Contact

Cluster Ruimtelijke Ontwikkeling, telefoonnummer 14 0521.