Vastgesteld bestemmingsplan Vledderveen Bosweg 1 en P.W. Jansenlaan

Vanaf 19 mei 2022 tot en met 29 juni 2022 ter inzage.

Overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening maken burgemeester en wethouders bekend dat de gemeenteraad op 26 april 2022 heeft besloten het bestemmingsplan “’Vledderveen Bosweg 1 en P.W. Jansenlaan” ongewijzigd vast te stellen. Het vastgestelde digitale bestemmingsplan heeft planidentificatie NL.IMRO.1701.509PHZBosweg1-0002. Het bestemmingsplan voorziet in een ruimte-voor-ruimte regeling waarbij één compensatiewoning wordt gerealiseerd aan de P.W. Jansenlaan.

Inzage

Hett vastgestelde bestemmingsplan kan op afspraak ingezien worden.  Wij verzoeken u het vastgestelde plan vanaf 19 mei 2022  digitaal te bekijken.

Digitaal

Het vastgestelde bestemmingsplan, het vaststellingsbesluit en de bijbehorende stukken zijn te zien op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Beroep

Vanaf 19 mei 2022 tot en met 29 juni 2022 kan beroep worden ingesteld door een belanghebbende. Het beroepschrift wordt gericht aan: Raad van State, Afdeling bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Graag het zaaknummer 324897 vermelden.  

Voorlopige voorziening

Het besluit van de gemeenteraad treedt de dag na afloop van de beroepstermijn in werking. Om te voorkomen dat het besluit in werking treedt, kan gedurende de beroepstermijn bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State ook een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend. Als binnen deze termijn een verzoek is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Contact

Cluster Ruimtelijke Ontwikkeling, telefoonnummer 14 0521.