Vastgesteld bestemmingsplan Wittelte - De Broeken 3

Vanaf 4 mei 2023 tot en met 14 juni 2023 ter inzage.

Overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening maken burgemeester en wethouders bekend dat de gemeenteraad op 18 april 2023 heeft besloten het bestemmingsplan “Wittelte – De Broeken 3”ongewijzigd vast te stellen. Het vastgestelde digitale bestemmingsplan heeft planidentificatie NL.IMRO.1701.509PHZDeBroeken3WE-0003
Het bestemmingsplan voorziet in een ruimte voor ruimte regeling waarbij een voormalige zorgboerderij wordt gewijzigd in een woonbestemming en er één compensatie woning wordt gerealiseerd.

Inzage

Het ongewijzigde vastgestelde bestemmingsplan kan vanaf 4 mei 2023 op afspraak worden ingezien. Wij verzoeken u het vastgestelde bestemmingsplan digitaal te bekijken. 

Digitaal

Het vastgestelde bestemmingsplan is te zien op www.ruimtelijkeplannen.nl.  

Beroep

Vanaf 4 mei 2023 tot en met 14 juni 2023 kan beroep worden ingesteld tegen het vastgestelde bestemmingsplan door een belanghebbende. Het beroepschrift wordt gericht aan: Raad van State, Afdeling bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Graag het zaaknummer 2023-009408 vermelden.  

Voorlopige voorziening

Het besluit van de gemeenteraad treedt de dag na afloop van de beroepstermijn in werking. Om te voorkomen dat het besluit in werking treedt, kan gedurende de beroepstermijn bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State ook een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend. Als binnen deze termijn een verzoek is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist. 

Contact

Cluster Ruimtelijke Ontwikkeling, telefoonnummer 14 0521