Vastgesteld uitwerkingsplan Middenweg 14 Vledder

Vanaf 21 juli 2022 tot en met 31 augustus 2022 ter inzage.

Overeenkomstig artikel 3.9a van de Wet ruimtelijke ordening maken burgemeester en wethouders bekend dat zij op 5 juli 2022 het uitwerkingsplan “Middenweg 14 Vledder” gewijzigd hebben vastgesteld. Het vastgestelde digitale uitwerkingsplan heeft planidentificatie NL.IMRO.1701.509PHZMiddenwg14VL-0002. Het uitwerkingsplan voorziet in de uitwerking van de woonbestemming.

Inzage

Het vastgestelde uitwerkingsplan kan op afspraak ingezien worden. Wij verzoeken u het vastgestelde plan vanaf 21 juli 2022 digitaal te bekijken.

Digitaal

Het vastgestelde uitwerkingsplan is te zien op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Beroep

Vanaf 21 juli 2022 tot en met 31 augustus 2022 kan beroep worden ingesteld door een belanghebbende. Het beroepschrift wordt gericht aan: Raad van State, Afdeling bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Graag het zaaknummer 331641 vermelden.

Voorlopige voorziening

Het besluit van het college treedt de dag na afloop van de beroepstermijn in werking. Om te voorkomen dat het besluit in werking treedt, kan gedurende de beroepstermijn bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State ook een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend. Als binnen deze termijn een verzoek is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Contact

Cluster Ruimtelijke Ontwikkeling, telefoonnummer 14 0521.