Vastgesteld wijzigingsplan Camping Meistershof Lheebroek 33 Dwingeloo

Vanaf 21 april 2022 tot en met 1 juni 2022 ter inzage.

Overeenkomstig artikel 3.9a van de Wet ruimtelijke ordening maken burgemeester en wethouders bekend dat zij op 29-03-2022 het wijzigingsplan Camping Meistershof, Lheebroek 33 Dwingeloo ongewijzigd hebben vastgesteld. Het vastgestelde digitale wijzigingsplan heeft planidentificatie NL.IMRO.1701.509WPLhebroekDGL-0003. Het wijzigingsplan voorziet in een wijziging om de bestemming recreatie-1’ voor maximaal 1/3 deel van het bestemmingsvlak te wijzigingen naar ‘Recreatie-3.

Inzage

Het vastgestelde bestemmingsplan kan op afspraak ingezien worden.  Wij verzoeken u het vastgestelde wijzigingsplan vanaf 21 april 2022 digitaal te bekijken.

Digitaal

Het vastgestelde wijzigingsplan is te zien op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Beroep

Vanaf 21 april 2022 tot en met 1 juni 2022 kan beroep worden ingesteld door een belanghebbende. Het beroepschrift wordt gericht aan: Raad van State, Afdeling bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Graag het zaaknummer 326643 vermelden.

Voorlopige voorziening

Het besluit tot het college treedt de dag na afloop van de beroepstermijn in werking. Om te voorkomen dat het besluit in werking treedt, kan gedurende de beroepstermijn bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State ook een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend. Als binnen deze termijn een verzoek is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Contact

Cluster Ruimtelijke Ontwikkeling, telefoonnummer 14 0521.