Vastgesteld wijzigingsplan Dorpsstraat 15 Uffelte

Vanaf 28 april 2023 tot en met 8 juni 2023 ter inzage.

Overeenkomstig artikel 3.9a van de Wet ruimtelijke ordening maken burgemeester en wethouders bekend dat zij op 11 april 2023 het wijzigingsplan ‘Dorpsstraat 15 te Uffelte’ ongewijzigd hebben vastgesteld. Het vastgestelde digitale wijzigingsplan heeft de planidentificatie NL.IMRO.1701.UFFWPDorpsstraat15-0002. Het wijzigingsplan beoogt een extra woning mogelijk te maken bij Dorpsstraat 15 te Uffelte. Dit is gebaseerd op de ‘Ruimte-voor-Ruimte-Regeling’. De extra woning mag volgens deze regeling worden gebouwd omdat agrarische bedrijfsbebouwing wordt gesloopt en de agrarische bestemming wordt gewijzigd naar een woonbestemming.

Inzage

Het vastgestelde wijzigingsplan kan vanaf 28 april 2023 op afspraak worden ingezien. Wij verzoeken u het vastgestelde wijzigingsplan digitaal te bekijken.

Digitaal

Het vastgesteld wijzigingsplan is te zien op www.ruimtelijkeplannen.nl

Beroep

Vanaf 28 april 2023 tot en met 8 juni 2023 kan beroep worden ingesteld tegen het vastgestelde wijzigingsplan door een belanghebbende.  Het beroepschrift wordt gericht aan: Raad van State, Afdeling bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Graag het zaaknummer 2023-002733 vermelden. 

Voorlopige voorziening

Het besluit van het college treedt de dag na afloop van de beroepstermijn in werking. Om te voorkomen dat het besluit in werking treedt, kan gedurende de beroepstermijn bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State ook een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend. Als binnen deze termijn een verzoek is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist. 

Contact

Cluster Ruimtelijke Ontwikkeling, telefoonnummer 14 0521.