Vastgesteld wijzigingsplan Dwarsweg 14 Nijensleek

Vanaf 29 maart 2018 tot en met 9 mei 2018 ter inzage.

Overeenkomstig artikel 3.9a van de Wet ruimtelijke ordening maken burgemeester en wethouders bekend dat zij op 6 maart 2018 het wijzigingsplan “Dwarsweg 14 Nijensleek” met planidentificatie NL.IMRO.1701.509WPDwarsweg14NSL-0002 ongewijzigd hebben vastgesteld. Het wijzigingsplan voorziet in wijziging van de bestemming “wonen-voormalige boerderijpanden” in de bestemming “wonen”. Het besluit, het wijzigingsplan met bijbehorende stukken liggen gedurende zes weken voor een ieder ter inzage.

Ter inzage

Vanaf 29 maart 2018 tot en met 9 mei 2018.

Waar

In het gemeentehuis gedurende openingstijden.

Digitaal

Het vastgestelde wijzigingsplan is in te zien op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Beroep

Vanaf 29 maart 2019 tot en met 9 mei 2018 kan alleen beroep worden ingesteld door een belanghebbende die aantoont dat hij of zij redelijkerwijs niet in staat is geweest om zijn of haar zienswijze tegen het ontwerpwijzigingsplan bij het college kenbaar te maken. Het beroepschrift kan worden ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Graag bij correspondentie het zaaknummer 206419 vermelden.

Voorlopige voorziening

Het besluit van het college treedt de dag na afloop van de beroepstermijn in werking. Om te voorkomen dat het besluit in werking treedt, kan gedurende de beroepstermijn bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State ook een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend. Als binnen deze termijn een verzoek is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Contact

Team Leefomgeving, telefoonnummer 14 0521.