Vastgesteld wijzigingsplan Herstelplan wijzigingsplannen Buitengebied Westerveld

Vanaf 2 februari 2023 tot en met 15 maart 2023 ter inzage.

Overeenkomstig artikel 3.9a van de Wet ruimtelijke ordening maken burgemeester en wethouders bekend dat zij op 17 januari 2023 het wijzigingsplan “Herstelplan wijzigingsplannen Buitengebied Westerveld” gewijzigd hebben vastgesteld. Het vastgestelde digitale wijzigingsplan heeft planidentificatie NL.IMRO.1701.509Herstel8WP2022-0002. 
Aanleiding voor dit herstelplan is de uitspraak van 21 juli 2021 door de Raad van State waarbij het bestemmingsplan Buitengebied 2018 is vernietigd. Deze vernietiging betekende dat sommige wijzigingsplannen voor een aantal percelen niet meer gelden. In die plannen wordt juridisch (in de regels) verwezen naar het bestemmingsplan Buitengebied. Dit is hersteld door een nieuw wijzigingsplan vast te stellen waarin de oorspronkelijke bestemming voor deze percelen weer hersteld wordt. Op die manier geldt weer de juridisch juiste bestemming. De wijziging heeft betrekking op het toevoegen van een perceel waarvoor nog een wijzigingsplan gold. Deze bestemming was overgenomen door het bestemmingsplan Buitengebied 2018  maar door de vernietiging gold het wijzigingsplan weer. Dat plan was niet digitaal toegankelijk. Dat wordt hersteld.  

Inzage

Het vastgestelde wijzigingsplan kan vanaf 2 februari 2023 op afspraak worden ingezien. Wij verzoeken u vanaf 2 februari 2023 het vastgestelde plan digitaal te bekijken. 

Digitaal

Het vastgestelde wijzigingsplan is te zien op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Beroep

Vanaf 2 februari 2023 tot en met 15 maart 2023 kan beroep worden ingesteld door een belanghebbende. Het beroepschrift wordt gericht aan: Raad van State, Afdeling bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Graag het zaaknummer 2023-001554 vermelden. 

Voorlopige voorziening

Het besluit van het college treedt de dag na afloop van de beroepstermijn in werking. Om te voorkomen dat het besluit in werking treedt, kan gedurende de beroepstermijn bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State ook een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend. Als binnen deze termijn een verzoek is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist. 

Contact

Cluster Ruimtelijke Ontwikkeling, telefoonnummer 14 0521.