Vastgesteld wijzigingsplan Hoofdweg 69 Nijensleek

Vanaf 20 oktober 2022 tot en met 30 november 2022 ter inzage.

Overeenkomstig artikel 3.9a van de Wet ruimtelijke ordening maken burgemeester en wethouders bekend dat zij op 27 september 2022 het wijzigingsplan “Hoofdweg 69 Nijensleek” ongewijzigd hebben vastgesteld. Het vastgestelde digitale wijzigingsplan heeft planidentificatie NL.IMRO.1701.562WPHoofdwg69NSL-0002. Het wijzigingsplan voorziet in het wijzigen en vergroten van het agrarisch bouwvlak.  

Inzage

Het vastgestelde wijzigingsplan kan op afspraak worden ingezien. Wij verzoeken u vanaf 20 oktober 2022 het plan is ook digitaal te bekijken. 

Digitaal

Het vastgestelde wijzigingsplan is te zien op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Beroep

Vanaf 20 oktober 2022 tot en met 30 november 2022 kan beroep worden ingesteld door een belanghebbende. Het beroepschrift wordt gericht aan: Raad van State, Afdeling bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Graag het zaaknummer 329258  vermelden. 

Voorlopige voorziening

Het besluit tot het college treedt de dag na afloop van de beroepstermijn in werking. Om te voorkomen dat het besluit in werking treedt, kan gedurende de beroepstermijn bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State ook een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend. Als binnen deze termijn een verzoek is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist. 

Contact

Cluster Ruimtelijke Ontwikkeling, telefoonnummer 14 0521.