Vastgesteld wijzigingsplan Hoofdweg 85a Nijensleek

Vanaf 17 december 2020 tot en met 27 januari 2021 ter inzage.

Overeenkomstig artikel 3.9a van de Wet ruimtelijke ordening maken burgemeester en wethouders bekend dat zij op 8 december 2020 het wijzigingsplan “Hoofdweg 85a Nijensleek” met planidentificatie NL.IMRO.1701.562Hoofdwg85a-0002 ongewijzigd hebben vastgesteld. Het wijzigingsplan voorziet in een wijziging van agrarische kwekerijbestemming naar een woonbestemming.

Ter inzage

In verband met de coronacrisis verzoeken wij het vastgestelde bestemmingsplan vanaf 17 december 2020 digitaal te bekijken en alleen naar het gemeentehuis te komen indien strikt noodzakelijk en op afspraak. Wij volgen hierbij de op dit moment geldende corona-maatregelen.

Digitaal

Het vastgestelde wijzigingsplan is te zien op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Beroep

Vanaf 17 december 2020 tot en met 27 januari 2021 kan beroep worden ingesteld door een belanghebbende die aantoont dat hij of zij redelijkerwijs niet in staat is geweest om zijn of haar zienswijze tegen het ontwerp wijzigingsplan kenbaar te maken. Het beroepschrift wordt gericht aan: Raad van State, Afdeling bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Graag het zaaknummer 284546 vermelden.

Voorlopige voorziening

Het besluit van het college treedt de dag na afloop van de beroepstermijn in werking. Om te voorkomen dat het besluit in werking treedt, kan gedurende de beroepstermijn bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State ook een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend. Als binnen deze termijn een verzoek is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Contact

Cluster Ruimtelijke Ontwikkeling, telefoonnummer 14 0521.