Vastgesteld wijzigingsplan Jan van der Veenweg 2

Vastgesteld wijzigingsplan 'Jan van der Veenweg 2'

Overeenkomstig artikel 3.9a van de Wet ruimtelijke ordening maken burgemeester en wethouders bekend dat zij op 24 september 2019 het wijzigingsplan 'Jan van der Veenweg 2' ongewijzigd hebben vastgesteld. Het wijzigingsplan voorziet in een wijziging van de bestemming bedrijf naar de bestemming wonen.

Ter inzage

het wijzigingsplan met planidentificatie NL.IMRO.1701.509WPJanvdVeen2VLV-0004 ligt met ingang van woensdag 23 oktober 2019 gedurende zes weken in het gemeentehuis in Diever ter inzage. Het vastgestelde wijzigingsplan is ook te zien op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Beroep

vanaf 23 oktober 2019 tot en met 5 december 2019 kan beroep worden ingesteld door:

  • een belanghebbende die tijdig een zienswijze op het ontwerp wijzigingsplan kenbaar heeft gemaakt;
  • een belanghebbende die aantoont dat hij of zij redelijkerwijs niet in staat is geweest om zijn of haar zienswijze tegen het ontwerp wijzigingsplan kenbaar te maken;

Het beroepschrift wordt gericht aan: Raad van State, Afdeling bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Graag het zaaknummer 256025 vermelden.

Voorlopige voorziening

het besluit tot het college treedt de dag na afloop van de beroepstermijn in werking. Om te voorkomen dat het besluit in werking treedt, kan gedurende de beroepstermijn bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State ook een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend. Als binnen deze termijn een verzoek is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Contact

cluster Ruimtelijke Ordening, telefoonnummer 14 0521.