Vastgesteld wijzigingsplan ‘Lhee 5’

Vastgesteld wijzigingsplan ‘Lhee 5’

Overeenkomstig artikel 3.9a van de Wet ruimtelijke ordening maken burgemeester en wethouders bekend dat zij op 27 augustus 2019 het wijzigingsplan ’Lhee 5’ ongewijzigd hebben vastgesteld. Het wijzigingsplan voorziet in een wijziging van het planologisch splitsen van de woonboerderij naar drie wooneenheden.

Ter inzage:

het wijzigingsplan met planidentificatie NL.IMRO.1701.509WPLhee5DGL-0003 ligt met ingang van 10 oktober 2019 gedurende zes weken in het gemeentehuis in Diever ter inzage. Het vastgestelde wijzigingsplan is ook te zien op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Beroep:

vanaf 10 oktober tot en met 21 november kan beroep worden ingesteld door:
-    een belanghebbende die tijdig een zienswijze op het ontwerp wijzigingsplan kenbaar heeft gemaakt;
-    een belanghebbende die aantoont dat hij of zij redelijkerwijs niet in staat is geweest om zijn of haar zienswijze tegen het ontwerp wijzigingsplan kenbaar te maken;
Het beroepschrift wordt gericht aan: Raad van State, Afdeling bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Graag het zaaknummer 253181 vermelden.

Voorlopige voorziening:

het besluit tot het college treedt de dag na afloop van de beroepstermijn in werking. Om te voorkomen dat het besluit in werking treedt, kan gedurende de beroepstermijn bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State ook een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend. Als binnen deze termijn een verzoek is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Contact:

cluster Ruimtelijke Ordening, telefoonnummer 14 0521.