Vastgesteld wijzigingsplan Lheebroek 36 Dwingeloo

Vanaf 17 februari 2022 tot en met 30 maart 2022 ter inzage.

Overeenkomstig artikel 3.9a van de Wet ruimtelijke ordening maken burgemeester en wethouders bekend dat zij op 25 januari 2022 het wijzigingsplan “Lheebroek 36, Dwingeloo” ongewijzigd hebben vastgesteld. Het vastgestelde digitale wijzigingsplan heeft planidentificatie NL.IMRO.1701. 509WPLhebroek36DGL-0002. Het wijzigingsplan voorziet in een splitsing van de woonboerderij.

Inzage

In verband met de coronacrisis verzoeken wij u het vastgestelde wijzigingsplan vanaf 17 februari 2022 digitaal te bekijken en alleen naar het gemeentehuis te komen indien noodzakelijk en op afspraak. Wij volgen hierbij de op dit moment geldende corona-maatregelen.

Digitaal

Het vastgestelde wijzigingsplan is te zien op www.ruimtelijkeplannen.nl.


Beroep

Vanaf 17 februari 2022 tot en met 30 maart 2022 kan beroep worden ingesteld door een belanghebbende. Het beroepschrift wordt gericht aan: Raad van State, Afdeling bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Graag het zaaknummer 322530 vermelden.

Voorlopige voorziening

Het besluit tot het college treedt de dag na afloop van de beroepstermijn in werking. Om te voorkomen dat het besluit in werking treedt, kan gedurende de beroepstermijn bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State ook een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend. Als binnen deze termijn een verzoek is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Contact

Cluster Ruimtelijke Ontwikkeling, telefoonnummer 14 0521.