Vastgesteld wijzigingsplan Midden 113 Wapserveen

Vanaf 27 juli 2023 tot en met 6 september 2023 ter inzage.

Overeenkomstig artikel 3.9a van de Wet ruimtelijke ordening maken burgemeester en wethouders bekend dat zij op 11 juli 2023 het wijzigingsplan “Midden 113, Wapserveen ” ongewijzigd hebben vastgesteld. Het vastgestelde digitale wijzigingsplan heeft planidentificatie NL.IMRO.1701.509WPMidden113WPV-0002 gekregen. Het wijzigingsplan voorziet in het wijzigen van de bestemming van ‘bedrijf’ naar ‘wonen – voormalige boerderijpanden’.

Inzage

Het vastgestelde wijzigingsplan kan vanaf 27 juli 2023 op afspraak worden ingezien. Wij verzoeken u het plan digitaal te bekijken. 

Digitaal

Het vastgesteld bestemmingsplan is te zien op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Beroep

Vanaf 27 juli 2023 tot en met 6 september 2023 kan beroep worden ingesteld door een belanghebbende. Het beroepschrift wordt gericht aan: Raad van State, Afdeling bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Graag het zaaknummer 2023-012609 vermelden. 

Voorlopige voorziening

Het besluit van het college treedt de dag na afloop van de beroepstermijn in werking. Om te voorkomen dat het besluit in werking treedt, kan gedurende de beroepstermijn bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State ook een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend. Als binnen deze termijn een verzoek is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist. 

Contact

Team Ruimte en Ontwikkeling, telefoonnummer 14 0521.