Vastgesteld wijzigingsplan Stroovledder 11, Dwingeloo

Vanaf 26 november 2020 tot en met 7 januari 2021 ter inzage.

Overeenkomstig artikel 3.9a van de Wet ruimtelijke ordening maken burgemeester en wethouders bekend dat zij op 29 september 2020 het wijzigingsplan ‘Stroovledder 11, Dwingeloo’’ met planidentificatie NL.IMRO.1701.509WPStroovledder-0002 ongewijzigd hebben vastgesteld. Het wijzigingsplan voorziet in een wijziging van de woonbestemming van een naar twee wooneenheden in het hoofdgebouw. 

Ter inzage

In verband met de coronacrisis verzoeken wij het vastgestelde wijzigingsplan vanaf 26 november 2021 digitaal te bekijken en alleen naar het gemeentehuis te komen indien strikt noodzakelijk en op afspraak. Wij volgen hierbij de op dit moment geldende corona-maatregelen.

Digitaal

Het vastgestelde wijzigingsplan is te zien op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Beroep

Vanaf  26 november 2020 tot en met 7 januari 2021 kan beroep worden ingesteld door een belanghebbende die aantoont dat hij of zij redelijkerwijs niet in staat is geweest om zijn of haar zienswijze tegen het ontwerp wijzigingsplan kenbaar te maken. Het beroepschrift wordt gericht aan: Raad van State, Afdeling bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Graag het zaaknummer 287800 vermelden.

Voorlopige voorziening

Het besluit van het college treedt de dag na afloop van de beroepstermijn in werking. Om te voorkomen dat het besluit in werking treedt, kan gedurende de beroepstermijn bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State ook een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend. Als binnen deze termijn een verzoek is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Contact

Cluster Ruimtelijke Ontwikkeling, telefoonnummer 14 0521.