Vastgesteld wijzigingsplan Ten Darperweg 2 Diever

Vanaf 4 augustus 2022 tot en met 14 september 2022 ter inzage.

Overeenkomstig artikel 3.9a van de Wet ruimtelijke ordening maken burgemeester en wethouders bekend dat zij op 5 juli 2022 het wijzigingsplan Ten Darperweg 2 Diever” ongewijzigd hebben vastgesteld. Het vastgestelde digitale wijzigingsplan heeft planidentificatie NL.IMRO.1701.509WPTenDarperweg2-0002. Het wijzigingsplan voorziet in een wijziging van een bedrijfsbestemming naar een woonbestemming.

Inzage

Het vastgestelde wijzigingsplan kan op afspraak ingezien worden. Wij verzoeken u vanaf 4 augustus 2022 het plan digitaal te bekijken.

Digitaal

Het vastgestelde wijzigingsplan is te zien op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Beroep

Vanaf 4 augustus 2022 tot en met 14 september 2022 kan beroep worden ingesteld door een belanghebbende. Het beroepschrift wordt gericht aan: Raad van State, Afdeling bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Graag het zaaknummer 327847 vermelden.

Voorlopige voorziening

Het besluit vant het college treedt de dag na afloop van de beroepstermijn in werking. Om te voorkomen dat het besluit in werking treedt, kan gedurende de beroepstermijn bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State ook een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend. Als binnen deze termijn een verzoek is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Contact

Cluster Ruimtelijke Ontwikkeling, telefoonnummer 14 0521.