Vastgesteld wijzigingsplan Ten Have 6 Wapse

Vanaf 4 oktober 2018 tot en met 14 november 2018 ter inzage.

Overeenkomstig artikel 3.9a van de Wet ruimtelijke ordening maken burgemeester en wethouders bekend dat zij op 25 september 2018 het wijzigingsplan “Ten Have 6 Wapse” ongewijzigd hebben vastgesteld. Het wijzigingsplan voorziet in een wijziging van de bestemming ‘Agrarisch-1’ naar ‘Bedrijf’.

Ter inzage

Van 4 oktober 2018 tot en met 14 november 2018

Waar

In het gemeentehuis gedurende openingstijden

Digitaal

Het vastgestelde wijzigingsplan is in te zien op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Beroep

Gedurende de terinzagetermijn kan beroep worden ingesteld door  een belanghebbende die aantoont dat hij of zij redelijkerwijs niet in staat is geweest om zijn of haar zienswijze tegen het ontwerp wijzigingsplan in te dienen. Het beroepschrift wordt gericht aan: Raad van State, Afdeling bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Graag het zaaknummer 227396 vermelden.

Voorlopige voorziening

Het besluit tot het college treedt de dag na afloop van de beroepstermijn in werking. Om te voorkomen dat het besluit in werking treedt, kan gedurende de beroepstermijn bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State ook een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend. Als binnen deze termijn een verzoek is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Contact

cluster Ruimtelijke Ordening, telefoonnummer 14 0521.