Vastgesteld wijzigingsplan Uterlangenweg 1 Uffelte

Vanaf 15 juli 2021 tot en met 25 augustus 2021 ter inzage.

Overeenkomstig artikel 3.9a van de Wet ruimtelijke ordening maken burgemeester en wethouders bekend dat zij op 22 juni 2021 het ontwerpwijzigingsplan “Uterlangenweg 1 Uffelte” ongewijzigd hebben vastgesteld. Het vastgestelde wijzigingsplan heeft planidentificatie NL.IMRO.1701.509WPUterlangenwg1-0002. Dit wijzigingsplan voorziet in het vergroten van het bouwvlak tot 150 m2.

Inzage

In verband met de coronacrisis verzoeken wij u het vastgestelde wijzigingsplan vanaf 15 juli 2021 digitaal te bekijken en alleen naar het gemeentehuis te komen indien strikt noodzakelijk en op afspraak. Wij volgen hierbij de op dit moment geldende coronamaatregelen.

Digitaal

Het vastgestelde wijzigingsplan is te zien op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Beroep

Vanaf 15 juli tot en met 25 augustus 2021 kan beroep worden ingesteld door een belanghebbende. Het beroepschrift wordt gericht aan: Raad van State, Afdeling bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Graag het zaaknummer 289326 vermelden.

Voorlopige voorziening

Het besluit van het college treedt de dag na afloop van de beroepstermijn in werking. Om te voorkomen dat het besluit in werking treedt, kan gedurende de beroepstermijn bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State ook een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend. Als binnen deze termijn een verzoek is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Contact

Cluster Ruimtelijke Ontwikkeling, telefoonnummer 14 0521.