Vastgesteld wijzigingsplan Wapse – Ten Darperweg 59 en besluit hogere grenswaarde

Vanaf 2 maart 2023 tot en met 12 april 2023 ter inzage.

Overeenkomstig artikel 3.9a van de Wet ruimtelijke ordening maken burgemeester en wethouders bekend dat zij op 14 februari 2023 het wijzigingsplan ‘Wapse – Ten Darperweg 59’ ongewijzigd hebben vastgesteld. Het vastgestelde digitale wijzigingsplan heeft de planidentificatie NL.IMRO.1701.509WPTDarperweg59-0002. Het wijzigingsplan voorziet in het toevoegen van een woning op het perceel Ten Darperweg 59 Wapse binnen het bestaande hoofdgebouw (woonboerderij), aan de achterzijde.

Vastgesteld besluit hogere grenswaarde Wet Geluidhinder Ten Darperweg 59 Wapse
Voor de nieuwe woning die het wijzigingsplan aan de achterzijde van het pand Ten Darperweg 59 Wapse mogelijk maakt, is een hogere grenswaarde verkeerslawaai nodig om het plan binnen de grenzen van de Wet geluidhinder mogelijk te maken. Het treffen van geluidbeperkende voorzieningen is in redelijkheid niet mogelijk. Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij op grond van artikel 83 van de Wet Geluidhinder een hogere grenswaarde wegverkeerslawaai hebben vastgesteld voor Ten Darperweg 59 Wapse. De hogere grenswaarde bedraagt maximaal 49 dB.

Inzage

Het vastgestelde wijzigingsplan en het vastgestelde besluit hogere grenswaarde Wet Geluidhinder kunnen vanaf 2 maart 2023 op afspraak worden ingezien. Wij verzoeken u het vastgestelde wijzigingsplan vanaf 2 maart 2023 digtiaal te bekijken. 

Digitaal

Het vastgestelde wijzigingsplan is te zien op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Beroep

Vanaf 2 maart 2023 tot en met 12 april 2023 kan beroep worden ingesteld tegen het vastgestelde wijzigingsplan en het vastgestelde besluit hogere grenswaarde Wet Geluidhinder door een belanghebbende.  
Het beroepschrift wordt gericht aan: Raad van State, Afdeling bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Graag het zaaknummer 333151 vermelden. 

Voorlopige voorziening

De besluiten van het college treden de dag na afloop van de beroepstermijn in werking. Om te voorkomen dat de besluiten in werking treden, kan gedurende de beroepstermijn bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State ook een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend. Als binnen deze termijn een verzoek is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist. 

Contact

Cluster Ruimtelijke Ontwikkeling, telefoonnummer 14 0521.