Vastgesteld wijzigingsplan Westeinde 17-17a Dwingeloo

Vanaf 16 maart 2023 tot en met 26 april 2023 ter inzage.

Overeenkomstig artikel 3.9a van de Wet ruimtelijke ordening maken burgemeester en wethouders bekend dat zij op 21 februari 2023 het wijzigingsplan “Westeinde 17/17a Dwingeloo” ongewijzigd hebben vastgesteld. Het vastgestelde digitale wijzigingsplan heeft planidentificatie NL.IMRO.1701.509WPWesteinde17Dw-0003. Dit wijzigingsplan ziet toe op het planologisch splitsen van een woonboerderij in twee woningen.

Inzage

Het vastgestelde wijzigingsplan kan vanaf 16 maart 2023 op afspraak worden ingenzien. Wij verzoeken u  het plan digitaal te bekijken. 

Digitaal

Het vastgestelde wijzigingsplan is te zien op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Beroep

Vanaf 16 maart 2023 tot en met 26 april 2023 kan beroep worden ingesteld door een belanghebbende. Het beroepschrift wordt gericht aan: Raad van State, Afdeling bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Graag het zaaknummer 2023-002213 vermelden. 

Voorlopige voorziening

Het besluit van het college treedt de dag na afloop van de beroepstermijn in werking. Om te voorkomen dat het besluit in werking treedt, kan gedurende de beroepstermijn bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State ook een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend. Als binnen deze termijn een verzoek is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist. 

Contact

Cluster Ruimtelijke Ontwikkeling, telefoonnummer 14 0521.