Vastgesteld wijzigingsplan Westeinde 187 Wapserveen

Vanaf 6 december 2018 tot en met 16 januari 2019 ter inzage.

Overeenkomstig artikel 3.9a van de Wet ruimtelijke ordening maken burgemeester en wethouders bekend dat zij op 27 november 2018 het wijzigingsplan “Westeinde 187 Wapserveen” met planidentificatie  NL.IMRO.1701.509WPWestein187WPV-0002 ongewijzigd hebben vastgesteld. Het wijzigingsplan voorziet in een wijziging van de bestemming “Bedrijf” naar “Wonen-voormalige boerderijpanden.”

Ter inzage

Van 6 december 2018 tot en met 16 januari 2019.

Waar

In het gemeentehuis gedurende openingstijden.

Digitaal

Het vastgestelde wijzigingsplan is te zien op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Beroep

Gedurende de terinzagetermijn kan beroep worden ingesteld door een belanghebbende die aantoont dat hij of zij redelijkerwijs niet in staat is geweest om zijn of haar zienswijze tegen het ontwerp wijzigingsplan kenbaar te maken. Het beroepschrift wordt gericht aan: Raad van State, Afdeling bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Graag het zaaknummer  224690 vermelden.

Voorlopige voorziening

Het besluit tot het college treedt de dag na afloop van de beroepstermijn in werking. Om te voorkomen dat het besluit in werking treedt, kan gedurende de beroepstermijn bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State ook een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend. Als binnen deze termijn een verzoek is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Contact

cluster Ruimtelijke Ordening, telefoonnummer 14 0521.