Vastgesteld wijzigingsplan ‘nieuwbouw koloniewoningen Hooiweg Noord’

Vanaf 17 maart 2022 tot en met 28 april 2022 ter inzage

Overeenkomstig artikel 3.9a van de Wet ruimtelijke ordening maken burgemeester en wethouders bekend dat zij op 8 maart 2022 het wijzigingsplan ‘nieuwbouw koloniewoningen Hooiweg Noord’ gewijzigd hebben vastgesteld. Het vastgestelde digitale wijzigingsplan heeft planidentificatie NL.IMRO.1701.572WPHooiwegNoord-0002. Het wijzigingsplan voorziet in de realisatie van 8 koloniewoningen aan de Hooiweg Noord te Wilhelminaoord.

Inzage

Het vastgestelde bestemmingsplan kan op afspraak ingezien worden. Wij verzoeken u het bestemmingsplan digitaal te bekijken.

Digitaal

Het vastgestelde wijzigingsplan is te zien op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Beroep

Vanaf 17 maart 2022 tot en met 28 april 2022 kan beroep worden ingesteld. Het beroepschrift dient te worden gericht aan: Raad van State, Afdeling bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Graag het zaaknummer 323997 vermelden.

Voorlopige voorziening

Het besluit tot vaststelling door het college treedt de dag na afloop van de beroepstermijn in werking. Om te voorkomen dat het besluit in werking treedt, kan gedurende de beroepstermijn bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State ook een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend. Als binnen deze termijn een verzoek is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Contact

Cluster Ruimtelijke Ontwikkeling, telefoonnummer 14 0521.