Vastgesteld wijzigingsplan nieuwbouw koloniewoningen Van der Meulenweg en Hooiweg-zuid

Vanaf 6 september 2018 tot en met 17 oktober 2018 ter inzage.

Burgemeester & wethouders van Westerveld maken bekend, dat zij in haar vergadering van 24 juli 2018 het wijzigingsplan nieuwbouw koloniewoningen Van der Meulenweg en Hooiweg-zuid, met planidentificatie NL.IMRO.1701.572WPMeulenHooiweg-0001, gewijzigd ten opzichte van het ontwerp hebben vastgesteld. Het wijzigingsplan is vastgesteld met toepassing van artikel 3.6, lid 1, onder a van de Wet ruimtelijke ordening. Het vastgestelde plan heeft de identificatiecode NL.IMRO.1701.572WPMeulenHooiweg-0002. Het wijzigingsplan is opgesteld om de bouw van 6 resp. 2 woningen aan resp. de Van der Meulenweg en de Hooiweg-zuid mogelijk te maken. Daartoe is de bestemming ‘Agrarisch’ gewijzigd in ‘Wonen-Koloniewoning’. Er is gebruik gemaakt van een in het ter plaatse geldende bestemmingsplan ‘Beschermd dorpsgezicht Frederiksoord-Wilhelminaoord’ opgenomen wijzigingsbevoegdheid.

 

De wijziging die ten opzichte van het ontwerpplan is aangebracht is de volgende:                    

de bouwvlakken op de percelen 2575 en 992, gelegen aan de Van der Meulenweg, zijn 4 meter in westelijke richting verschoven. 

 

Ter inzage

Van 6 september 2018 tot en met 17 oktober 2018.

 

Waar

In het gemeentehuis gedurende openingstijden.

Digitaal

Het vastgestelde wijzigingsplan is in te zien op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Beroep

Gedurende terinzagetermijn kan beroep worden ingesteld door:

* een belanghebbende die tijdig een zienswijze op het ontwerp wijzigingsplan kenbaar heeft gemaakt;                           

* een belanghebbende die redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijze tegen het  ontwerp wijzigingsplan kenbaar te hebben gemaakt.                                                                                                              

* een belanghebbende, voor zover het beroep wordt ingesteld tegen wijzigingen die bij de vaststelling van het plan ten opzichte van het ontwerpwijzigingsplan zijn aangebracht.

Het beroepschrift wordt gericht aan: Raad van State, Afdeling bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Graag het zaaknummer 225334 vermelden.

 

Voorlopige voorziening

Het besluit van het college treedt de dag na afloop van de beroepstermijn in werking. Om te voorkomen dat het besluit in werking treedt, kan gedurende de beroepstermijn bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State ook een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend. Als binnen deze termijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

 

Contact

Team Leefomgeving, telefoonnummer 14 0521.