Vastgesteld wijzingsplan Lheebroek 21 Dwingeloo

Vanaf 11 november 2021 tot en met 22 december 2021 ter inzage.

Overeenkomstig artikel 3.9a van de Wet ruimtelijke ordening maken burgemeester en wethouders bekend dat zij op 5 oktober 2021 het wijzigingsplan “Lheebroek 21” ongewijzigd hebben vastgesteld. Het vastgestelde wijzigingsplan heeft planidentificatie NL.IMRO.1701.509WPLhebroek21DGL-0003. Het wijzigingsplan voorziet in de splitsing van de woonboerderij in drie wooneenheden.

Inzage

In verband met de coronacrisis verzoeken wij u het vastgestelde wijzigingsplan vanaf 11 november 2021 digitaal te bekijken en alleen naar het gemeentehuis te komen indien noodzakelijk en op afspraak. Wij volgen hierbij de op dit moment geldende corona-maatregelen.

Digitaal

Het vastgestelde wijzigingsplan is te zien op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Beroep

Vanaf 11 november 2021 tot en met 22 december 2021 kan beroep worden ingesteld door een belanghebbende. Het beroepschrift wordt gericht aan: Raad van State, Afdeling bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Graag het zaaknummer 266285 vermelden.

Voorlopige voorziening

Het besluit van het college treedt de dag na afloop van de beroepstermijn in werking. Om te voorkomen dat het besluit in werking treedt, kan gedurende de beroepstermijn bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State ook een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend. Als binnen deze termijn een verzoek is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Contact

Cluster Ruimtelijke Ontwikkeling, telefoonnummer 14 0521.