Vastgestelde bestemmingsplannen Wapserveen-Butenweg 1, Havelte-Eursingerlaan 5a en Wapse-Rollestraat 37

Vanaf 11 oktober 2018 tot en met 21 november 2018 ter inzage.

Overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening maken burgemeester en wethouders bekend dat de gemeenteraad op 25 september 2018 heeft besloten de bestemmingsplannen  “Wapserveen-Butenweg 1”, “Havelte-Eursingerlaan 5a en “Wapse-Rollestraat 37” met planidentificatie NL.IMRO.1701.579PHZButenweg1WPV-0002,  NL.IMRO.1701.0000BP000000000580-0002 en NL.IMRO.1701.0000BP000000000581-0002 ongewijzigd vast te stellen. Deze bestemmingsplannen voorzien in de reparatie van de vorige bestemmingsplannen voor deze percelen, die ten onrechte werden overschreven.   

Ter inzage

Van 11 oktober 2018 tot en met 21 november 2018

Waar

In het gemeentehuis gedurende openingstijden.

Digitaal

De vastgestelde bestemmingsplannen zijn in te zien op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Beroep

Gedurende de terinzagetermijn kan beroep worden ingesteld door een belanghebbende die aantoont dat hij of  zij redelijkerwijs niet in staat is geweest zijn of haar zienswijze kenbaar te maken. Het beroepschrift wordt gericht aan: Raad van State, Afdeling bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Voorlopige voorziening

De besluiten van de gemeenteraad treden de dag na afloop van de beroepstermijn in werking. Om te voorkomen dat de besluiten in werking treden, kan gedurende de beroepstermijn bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State worden verzocht om een voorlopige voorziening. Als binnen deze termijn een verzoek om voorlopige voorziening bij de voorzitter van de afdeling Bestuursrechtspraak is ingediend, treden de besluiten niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Contact

cluster Ruimtelijke Ordening, telefoonnummer  14 0521.